ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

 

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

 

U verricht uw aankoop bij V.O.F. S2 Wines/Wijnthousiast, ondernemingsnummer BE 0562.796.275, gevestigd te 9200 Dendermonde, Weggevoerdenstraat 28. (telefoon 0032 471 53.90.76 – [email protected]www.Wijnthousiast.be)

 

Artikel 2 – Algemene bepalingen

 

Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon die handelingsbekwaam is en met V.O.F. S2 Wines / Wijnthousiast in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

 

Aanbod of producten: de online verkoop van bepaalde goederen via de site door de ondernemer op het grondgebied België

 

Ondernemer: V.O.F. S2 Wines, de rechtspersoon die producten op afstand aan de consument aanbiedt

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en koper.

 

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Bij het plaatsen van een bestelling via de website zullen de voorwaarden steeds voor kennisname worden bevestigd. Zonder expliciete bevestiging kan geen aankoop worden verricht.

 

Naast deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn voor zover deze afzonderlijk en schriftelijk werden overeengekomen. Indien de algemene en aanvullende voorwaarden tegenstrijdigheden bevatten zullen de aanvullende voorwaarden primeren.

 

Artikel 4 – Aanbod

 

De aangeboden goederen en prijzen zijn enkel geldig voor leveringen binnen de Europese Unie. Bestellingen kunnen geweigerd worden indien het product uitgeput is.

 

Artikel 5 – Prijs en betaling

 

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW. De totale prijs bestaat uit de prijs van het product, inclusief tax en accijnzen, desgevallend vermeerderd met de kosten verbonden aan de levering. De levering gebeurt steeds op kosten en risico van de koper.

 

De betaling dient te geschieden via bancaire overschrijving met de mededelingen zoals vereist op de factuur, dan wel via het betalingsplatform op de website (Belfius Direct Net, KBC, Bankcontact, Sofort Bank....). Eventuele kosten verbonden aan de betaling zijn voor rekening van de Koper.

 

De betaling via bancaire overschrijving dient door de Ondernemer te worden ontvangen binnen de 3 werkdagen na datum van bestelling. De Ondernemer behoudt zich het recht voor om, na deze termijn, de bestelde goederen opnieuw aan te bieden.

 

Tot op het ogenblik van de betaling blijven de verkochte producten exclusief eigendom van de Ondernemer.

 

Artikel 6 – Contractuele wanprestatie

 

Indien de koper of de ondernemer op een aan hem of haar toerekenbare manier zijn verplichtingen niet nakomt, zal een contractuele schadevergoeding verschuldigd zijn begroot op 10 % van de waarde van de aangekochte goederen, met een minimum van 25 euro, zelfs indien er een gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst werd gedaan. Tevens zal een rente verschuldigd zijn van 1 % per maand tot wanneer de toerekenbare tekortkoming wordt rechtgezet. Worden in het bijzonder als toerekenbare tekortkomingen beschouwd: niet betaling van aangekochte producten, niet afhalen van producten binnen de gestelde termijn etc.

 

Artikel 7 - Herroepingsrecht

 

De koper heeft bij aankoop van producten via de webshop de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende een periode van 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag waarop de koper of een door de koper aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit neemt.

Tijdens de bedenktermijn zal de koper zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking. Hij zal de producten slechts in die mate uitpakken en inspecteren voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik wenst te maken zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en onbeschadigde verpakking aan de ondernemer retourneren. 

Voor het verstrijken van de herroepingstermijn stelt de koper de ondernemer op de hoogte van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Daartoe kan de koper:

  • Gebruik maken van het modelformulier voor herroeping zoals bedoeld in artikel VI.49 van het Wetboek van Economisch Recht;
  • Zijn verklaring op een ondubbelzinnige wijze bezorgen aan de ondernemer waarin hij duidelijk aangeeft de overeenkomst te herroepen (e-mail, per post, etc.)

Onverwijld, maar in ieder geval binnen de 14 dagen na de dag waarop de koper zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan de ondernemer heeft meegedeeld, zendt de koper de goederen terug of overhandigt die aan de ondernemer, tenzij de ondernemer heeft aangeboden de goederen zelf af te halen. De termijn is in acht genomen wanneer de koper de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De terugzending zal geschieden in overleg met en op kosten van Wijnthousiast. 

De terugbetaling van het volledige orderbedrag, inclusief eventuele verzendkosten, geschiedt uiterlijk binnen de 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde producten, behoudens andersluidend bericht op dezelfde wijze als waarop de aankoopbetaling werd uitgevoerd.

Deze voorwaarden aangaande het herroepingsrecht gelden enkel voor bestelling die via de webshop werden geplaatst.

 

Artikel 8 – Conformiteit en garantie

 

De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

Een door de ondernemer verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de koper op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

 

Artikel 9 – Klachtenregeling

 

De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren.

 

Klachten betreffende de levering worden enkel aanvaard indien deze worden geformuleerd binnen de 8 dagen na leveringsdatum. Klachten betreffende de facturatie worden enkel aanvaard binnen de 8 dagen na datum van ontvangst van de factuur. Beide klachten dienen op een duidelijke wijze aan de ondernemer te worden bezorgd (aangetekende brief, mail met ontvangstbevestiging, …)

 

Klachten van de koper betreffende de condities of de kwaliteit van de wijn of van de kurk kunnen worden aanvaard indien de betreffende wijn aan de ondernemer wordt getoond en deze de klacht als gerechtvaardigd beschouwt. Indien de klacht als gegrond wordt beschouwd zal de koper een gelijkaardig product ontvangen indien beschikbaar. Zo niet wordt het product tegen teruggave vergoed.

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken, door te mailen naar [email protected] 

Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur.

Klachten aangaande de werking van de webshop en de eraan verbonden voorwaarden kunnen ook steeds worden voorgelegd aan:
De Belgische Consumentenombudsdienst (www.consumentenombudsdienst.be
Het Europese Online Dispute Resolution-Platform  (ec.europa.eu/odr)

 

Artikel 9 – Privacy en cookies

 

De ondernemer zal de privacy van alle gebruikers van haar site waarborgen en zal ten alle tijden de persoonlijke informatie die de koper verschaft vertrouwelijk behandelen. De persoonsgegevens worden door de ondernemer verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van de bestelling/aankoop en om nieuwe producten of diensten aan te bieden op basis van het gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien de koper niet wil dat zijn gegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op [email protected]. Via dat adres kan de koper ook altijd vragen welke gegevens worden verwerkt en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als de koper het niet eens is met de manier waarop de gegevens worden verwerkt, kan hij zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan een website, door de browser op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Nagenoeg elke website maakt gebruik van cookies. Wanneer de koper www.wijnthousiast.be bezoekt, zullen zowel de ondernemer als andere partijen cookies plaatsen. Cookies zorgen er voor, dat de navigatie door de website eenvoudig en probleemloos verloopt. Ook zorgen ze er voor, dat de koper niet elke keer opnieuw dezelfde informatie ontvangt of hoeft in te vullen. Ze maken het surfen dus eenvoudiger. De cookies zijn functioneel en statistisch van aard. Ze onthouden bijvoorbeeld wat er in het winkelmandje zit, welk product als laatste werd bekeken en welke pagina’s werden bezocht.De cookies die de ondernemer inzet, worden niet gebruikt om personen te identificeren en worden niet voor privacy schendende doeleinden gebruikt. Indien de koper desondanks het gebruik van cookies niet wenst, kan hij de ontvangst blokkeren in de toolbar van zijn eigen browser. Let op; indien de koper cookies weigert of verwijdert, kan hij niet altijd van alle mogelijkheden van www.wijnthousiast.be gebruik maken.

 

Artikel 10 – toepasselijk recht en geschillenregeling

 

Ieder geschil naar aanleiding van de uitvoering of interpretatie van de onder gelding van deze voorwaarden gesloten overeenkomst zal kunnen voorgelegd worden aan de in artikel 9 toegelichte ombudsdiensten. De overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door de regels van het Belgische recht en de rechtbanken van de zetel van de ondernemer zijn exclusief bevoegd om geschillen te behartigen.